artikel BTM.jpg
Meer weten over Buurttheater Mariaberg? Klik HIER!

 

We willen een levende gemeenschap zijn.

 

Het kerkbestuur van onze parochie heeft op 30 juni 2018 een eerste bijeenkomst georganiseerd om belangstellenden, waaronder verenigingen, onderwijs en maatschappelijke initiatieven in onze buurt (wijken) een platform te bieden om met elkaar in gesprek te komen. Onder meer om de uitdagingen en problemen te inventariseren  die de gesprekspartners tegenkomen om vervolgens de mogelijkheden te onderzoeken van onderlinge ondersteuning en zo mogelijk dwarsverbanden te leggen (kruisbestuiving).

 

De ruim 30 belangstellenden deelden vele creatieve ideeën en hun zorgen zowel vanuit de kerk als ook daarbuiten. Onze koren, degenen die staan voor onze jeugd (zoals Basisschool Kennedy en de scouting), onze niet weg te denken fanfare St. Servatius, de betrokkenen op het terrein van welzijn en zorg van hun medemens, Athos, Trajekt, de kunstenaars in de SAM ateliers enzovoorts.

 

Een van de conclusies was, dat als we elkaar wat beter leren kennen, we ook meer gebruik kunnen maken van elkaars mogelijkheden en faciliteiten. Hierop aansluitend nodigde de voorzitter van de fanfare St. Servatius allen uit om naar het Nekummerhoeve-concert te komen op 23 september 2018. (helaas bleek het weer de spelbreker, die dag en werd het concert afgelast).

 

Voorgesteld werd om de website van de parochie (www.theresiakerkmaastricht.nl) wellicht als platform te laten fungeren voor de betrokken wijken (er is geen huis-aan-huisblad meer en dat wordt als gemis ervaren).

 

Aangezien er behoefte was aan een vervolgbijeenkomst werd afgesproken om op 27 oktober 2018 weer bij elkaar te komen. Iedereen die daarvoor belangstelling heeft, is welkom. De eerste bijeenkomst vond plaats in de ruimte van het Theresiakoor. Voor 27 oktober bood Athos aan gastvrouw te willen zijn.

 

Deze tweede bijeenkomst op 27 oktober werd bezocht door 15 belangstellenden. Er waren berichten van verhindering, maar er waren ook nieuwe gezichten.

 

Eerst legde gastvrouw Anita Bastiaans uit welke doelstelling Athos heeft en welke activiteiten zij ontplooien. Als onderdeel van Radar wil Athos een plek zijn voor de inclusieve samenleving, waar zelfredzame mensen samen met minder zelfredzamen bouwen aan een gezonde toekomst voor vooral die laatste groep. Ze zijn van alle leeftijden en komen uit alle windstreken (van Maastricht tot Syrië). Bij Athos richt men zich vooral op horeca (zo kan daar tegen betaling door ieder die dat wil, worden gegeten).  Verder legt men zich toe op de productie van kisten tot exclusive spijkerbroeken. Dit onder begeleiding van mensen uit het onderwijs en het bedrijfsleven.

 

Na deze kennismaking met Athos kreeg ieder de gelegenheid zichzelf en de organisatie, die hij/zij vertegenwoordigt (soms opnieuw) te introduceren. Daarbij kwamen onder meer op tafel:

- de initiatieven van SAM (Samenwerkende Ateliers Maastricht) in Biesland (het betreft ateliers, soms met woonfunctie, in de oude Huishoudschool, waarbij samengewerkt wordt met de Jan van Eyckakademie), maar ook in Mariaberg (onder meer in de Michaelschool en het oude L1-gebouw), gericht op verband met de wijk;

- Scouting Theresia, die ondanks het teruglopend aantal kinderen in Maastricht nog steeds weet te overleven en onderdak biedt aan 25 tot 30 kinderen. De scouting kan ondersteuning goed gebruiken;

- de fanfare St Servatius (die het voor september geplande openluchtconcert helaas moet afgelasten vanwege het slechte weer),  viert volgend jaar haar 150-jarig jubileum. De fanfare hoopt dit jubileum te vieren met een concert voor een groot publiek. Voorgesteld wordt om de Theresiakerk als locatie hiervoor te gebruiken.

 

Ook werd stilgestaan bij de ontwikkelingen en schaalvergroting van de parochies in het Dekenaat. Vanuit onze parochie zijn vruchtbare gesprekken gaande met andere parochies, gericht op een gezamelijke toekomst.

 

De aanwezigen hebben ookbactief mee gedacht over sponsering van de actie Redt de Torens. Allerlei ideeën werden geopperd en deze kunnen wellicht verder uitgewerkt worden.

 

De derde bijeenkomst op 23 februari 2019 met 15 deelnemers (8 belangstellenden hebben zich helaas moeten afmelden) vond plaats in de Kennedyschool, waar directeur Marc Houben onze gastheer was. Hij vertelde over de geschiedenis van de school, het leerlingaantal van 530 en meer dan 40 leerkrachten, waarmee de basisschool op dit moment de grootste van Maastricht is. De school werkt nauw samen met Fanfare St.Servatius van Biesland. Resultaat is dat meer dan 65 kinderen nu van leden van de fanfare muziekles op een instrument krijgen. Het kinderkoor van Belfort is onlangs opgeheven, maar men staat open voor nieuwe initiatieven in die richting. Binnen de school zijn verschillende functies geïntegreerd, zoals BSO. Er is bijzondere aandacht voor gezondheidsbevordering bij de kinderen. Voor school is het zoeken naar een evenwicht in al haar taken, omdat er teveel extra taken bij school dreigen te komen. Een en ander leidt tot een levendig debat.

 

Opbouwwerker voor Mariaberg, Trichterveld, Blauwdorp en Biesland, Petra Debets, werkt vanuit Trajekt mee aan het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken, onder meer door ondersteuning van vrijwilligersactiviteiten, zoals de Voedselbank en het Buurtcentrum. Er is onevenredig veel armoede en laaggeletterdheid in de eerste drie genoemde wijken, waardoor de bovengenoemde activiteiten in een grote behoefte voorziet. Er zijn verbetertrajekten, zoals de Blauwe Loper. Een indrukwekkend verhaal. dat ons leert dat hier voor ons initiatief een wereld te winnen is.

Ook Henk Geelen (Trajekt) vertelt over het Buurttheater Mariaberg, dat 10 jaar geleden is gestart door Trajekt samen met Kumulus, bestemd voor hen die niet (actief) in aanraking komen met Cultuur. Opzet is toneelproducties te maken met de deelnemers aan de hand van dat wat hen bezig houdt, waarbij zij zowel (mede) auteur als ook acteur zijn. Dit is inmiddels een groot succes voor de participanten én het publiek. Inmiddels wordt het initiatief ook uitgerold in Daalhof en WitteVrouwenveld. Vanuit het koor Celebrations wordt een samenwerking geopperd. Henk Geelen zal dit voorstel voorleggen aan de achterban en er dan op terug komen.

 

Theo Thuis maakt bekend dat de Fanfare St. Servatius op 16 juni 2019 vanaf 14.30 uur een groot concert zal geven in de Theresiakerk b.g.v. h.et 125-jarig jubileum. De opbrengt is mede ten bate van het onderhoud en behoud van het kerkgebouw. Kaarten kosten € 7,50.

Aan het concert zullen het Theresiakoor en Celebration ook hun medewerking verlenen. Een en ander wordt nog uitgewerkt en zal tijdig kenbaar worden gemaakt via de website van de parochie.(www.theresiakerkmaastricht.nl )

 

Naast dit concert zal er ten bate van de restauratie van het kerkgebouw ook een klimevent worden georganiseerd. De Scouting, bij monde van Richel Craft, heeft belangstelling voor deelname hieraan. Een ander moet verder uitgewerkt worden. Een datum en verdere informatie hierover volgt eveneens via de website.

Theo Thuis is voornemens vanaf het kerkplein wandelingen te organiseren om aandacht te vragen de strijd tegen diabetes en gelijktijdig door beweging ook diabetes te voorkomen. Dit in navolging van een landelijk projekt.

De volgende bijeenkomst wordt vast gesteld op zaterdag 25 mei a.s. van 10.00 uur tot 12.00 uur. Wim Knols biedt als de locatie het verenigingsgebouw van de fanfare aan het Theresiaplein.

 

 

Fanfare Sint Servatius                              www.fanfaresintservatius.nl

 

 

Scouting Sint Theresia                            www.sc-theresia.nl

 

 

Athos Maastricht                                   www.athos-maastricht.nl

 

 

Samenwerkende Ateliers Maastricht      www.sam-ateliers.nl

 

Welzijnsorganisatie Trajekt                   www.trajekt.nl

 

Kennedyschool                                              www.kennedy-bs.nl