Verslag van de LG bijeenkomst op 14 september 2019

in het buurtcentrum Mariaberg.


Wij (15 deelnemers) werden gastvrij ontvangen door Peet Lemmens en Petra Dassen. Anderen waren of op vakantie of waren op het allerlaatste moment niet in gelegenheid de mooie bijeenkomst bij te wonen.   We spreken af om maximaal 90 minuten met elkaar van gedachten te wisselen.   Een ieder wordt gevraagd de volgende keer ook echt van 10 tot 11.30 te reserveren.  In 90 minuten hebben we mooi de tijd om alle actuele zaken met elkaar te bespreken en van de juiste acties te voorzien.
De volgende bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 11 januari 2020 van 10 tot 11.30 uur in de zaal van het Theresiakoor onder de kerk, ingang Athoslaan. Nadere details volgen bij de uitnodiging.


Presentatie Mariaberg
Na een opening door Theo Thuis vertelt Peet als buurtvrijwilliger gepassioneerd over de verschillende activiteiten die in Mariaberg plaatsvinden. Peet Lemmens  is actief met een groep vrijwilligers om de mensen in de buurt te helpen. Dat varieert van hulp bij het doen van boodschappen, eens op bezoek gaan bij mensen die daarom vragen, het organiseren van vervoer indien dat eens nodig is, samen wandelen, het organiseren van klusjes aan huis e.d. Een grote variëteit van ondersteunende werkzaamheden voor en door de mensen zelf in Mariaberg en Blauw dorp.  Peet en haar collega’s worden daarbij ondersteund door professionals van Trajekt zoals Petra Dassen. Zo ontstaat een ontmoetings- en aanlooppunt. In Mariaberg functioneert al geruime een sociaal-wijkteam waar Peet als buurtvrijwilliger officieel lid van is. In het sociaal-wijkteam worden bijvoorbeeld  individuele trajecten voor mensen besproken en nader afgestemd. Het “klapper” project waar mensen met vragen op bijvoorbeeld het terrein van de WMO en Bijzondere Bijstand, reeds ruim twintig jaar geleden gestart, functioneert ook nog steeds.  Er is een sociale kaart gemaakt, waarbij de voorzieningen en services inzichtelijk worden gepresenteerd, met aandacht voor het buurtnetwerken als het Veilige Buurten Team (VBT) en BOC, Bewoners Overleg Commissie.  www.trajekt.nl/mariaberg


Petra en Peet vertellen over de renovaties en vernieuwingen die in de komende jaren zullen plaatsvinden aan de woningen. Servatius en Woonpunt pakken de handschoen stevig op die de laatste jaren vaak lang is blijven liggen. Inmiddels zijn al enkele straten duurzaam verbouwd.  Het is vaak echt een metamorfose. Iedereen wordt uitgenodigd eens zelf een kijkje te nemen.  Voor de bewoners was en is het  niet altijd zo plezierig geweest omdat ze toch vaak maanden in de rommel zaten.   “Het huis is nu wel mooi duurzaam gerenoveerd maar de gezelligheid moet wel weer worden teruggebracht” is een geluid wat vaak wordt gehoord. Zeker bij ouderen valt dat zwaar in het dagelijks functioneren. Het grootste project is de Blauwe loper waarbij een verbinding voor langzaam verkeer tussen Maastricht West en de binnen stad en omgekeerd wordt gerealiseerd. Er zullen daarvoor meer dan 100 woningen in Blauw dorp worden afgebroken. De komende 5-10 jaar zal dat een grote impact op de beide buurten hebben.  
Studenten huren kamers en woningen via MATCH.  Woningcorporaties bieden woonruimte aan studenten inruil voor het leveren van 8 uur maatschappelijke inzet per week. Er is sprake van veel rotatie en de 32 uur per maand kan vaak ook elders makkelijk worden verdiend (meer loon tegenover een geringe of geen huur).  
In de buurt wordt ook samengeleefd met SAM Ateliers. Niet alleen de ruimten tegenover het buurtcentrum, maar ook 8 woningen waar kunstenaars wonen en werken. Benieuwd wat er met deze woningen na de renovaties en vernieuwingen gaat gebeuren ?  De herontwikkeling van het voormalige ROZ gebouw blijft ook hoog op de agenda staan: van SAM en van de buurt. De gemeente is nu weer aan zet.    
www.sam-ateliers.nl
Petra Dassen maakt melding van het medium Thuis in Maastricht waar veel informatie op te vinden is. 
Acties naar aanleiding van bijeenkomst 25 mei j.l.
De vorige bijeenkomst en in de vooraankondiging zijn de uitvoeringen van het buurttheater Mariaberg al aan de orde geweest. Op 18, 19, 20, 25, 26 en 27 oktober wordt de uitvoering NES in Kumulus uitgevoerd.
www.buurttheatermariaberg.nl
Voor de leden van de Levende Gemeenschap zijn 50 kaarten, gesponsord beschikbaar gesteld.   Vic Gense geeft aan dat het Theresiakoor graag 20 kaarten zou willen bestellen voor de vrijdag 25 oktober a.s. Deze bestelling is inmiddels doorgevoerd en de kaarten worden in de eerste week van oktober. Het koor wenst de kaarten graag zelf te betalen waardoor er 20 kaarten beschikbaar komen voor mensen in de buurt die anders vanwege de prijs niet zouden komen.  Er zijn posters beschikbaar die na de bijeenkomst nog worden verdeeld.    Via de website van de verschillende gemeenschappen wordt nog extra aandacht aan de voorstellingen besteed.    
Peet geeft aan graag deel te nemen aan de Levende Gemeenschap om zo de verbinding met Mariaberg en Blauw Dorp te houden.  Iedereen heeft veel respect wat hier door de buurtvrijwilligers en de professionals voor de mensen wordt gedaan.   
Naar aanleiding van het verslag van de bijeenkomst d.d. 25 mei 2019 wordt de volgende stand van zaken doorgegeven.   
Het recht van overpad voor de fanfare  op de voorplaats van de voormalige school en het huidige SAM gebouw heeft nog steeds niet geleid tot een bevredigende oplossing. 1 van de “bewoners” blijft protesteren en de gemeente bestoken met foto’s van de momenten van ontbinding van de fanfare die normaal 120 seconden in beslag neemt.  De nieuwe sleutel is nog niet geregeld door de gemeente. Blijft nog even een actiepunt om ook echt op te lossen.
Op 10 mei 2020 wordt in het kader van de Bronprocessie na afloop een uitgebreide “fruhshop” manifestatie voorgesteld.  Op het plein aan de Athos laan worden verenigingen en leden van de Levende Gemeenschap uitgenodigd zich te presenteren in de vorm van een markt. Besloten wordt de manifestatie Blue Village Festival te noemen.   Jean en Theo hebben een gesprek gehad met Toon Hezemans uit Heerlen die tijdens het BVF een boulder-demonstratie tegen de kerktorens van de Theresia zal verzorgen. In Heerlen hebben eerder succesvolle manifestaties bij de Pancratiuskerk plaatsgevonden.   Jongeren kunnen zelf ook boulderen tegen de keerwand van het Theresiaplein/Athoslaan.  Athos is bereid de hapjes en de drankjes te verzorgen. Er worden ideeën gepresenteerd over een kunstmarkt, fancy fair en een mobile carillon te bespelen door Frank Steins.    
Jean Dols, Anita Bastiaans, Wim Knols en Theo Thuis vormen de eerste leden van het BVF comite die zich op de organisatie zullen storten.  We zullen nu eerste een vergunning bij de gemeente aanvragen voor het event. Op een podium kunnen optredens worden verzorgd door bijvoorbeeld het buurttheater, Catotsh en andere belangstellenden. Via een markt kunnen kunstenaars, organisaties uit de buurten en andere belangstellende zich presenteren.   Het Festival zal zich organisch in de komende  jaren ontwikkelen.  Stapje voor stapje ook steeds meer buurtbewoners erbij betrekken , die vaak zelf ook veel ideeën hebben.  
Ieneke Hermse meldt dat de podium aanpassing door Athos mooi is uitgevoerd in de St. Jozefkerk.  Prachtig voorbeeld van een verbinding binnen de LG, eenvoudig maar effectief.
Ieneke Hermse meldt dat het aangekondigde optreden van het koor Chantee in Centre Ceramique geen doorgang zal vinden vanwege een verbouwing van het Centre Ceramique.
Het Voorjaarsconcert op 16 juni j.l. is een groot succes geworden.   Voor de eerste keer traden de fanfare en de drie koren op.  Bijna 5.000 euro is opgehaald met de actie. Iedereen wordt bedankt voor zijn bijdrage en de inspanningen die zijn verricht voor de verkoop van kaarten.  Het programma was mogelijk wat lang maar met de geanimeerde pauze waarin iedereen een bekertje fris zich weer kon opladen voor de tweede helft.   In de volgende versies zullen de uitvoerende partijen steeds beter op elkaar ingespeeld raken en zal het programma steeds beter worden naar verwachting.  
Presentatie van nieuwe activiteiten.
De fanfare bestaat dit jaar zoals iedereen inmiddels weet 125 jaar.  Het grote jubileumconcert vindt op 23 november a.s. plaats in het Paanhuis te Riemst. Wim Knols geeft een nadere toelichting.    Er is plaats voor 450 toeschouwers. Er vindt een gevarieerd programma plaats met enkele solisten. De aankondigingen gaan de komende week de deur uit.  Digitaal zal het programma ook bij een ieder onder de aandacht te brengen.  Toegangsprijs 10 euro.
www.fanfaresintservatius.nl
Catotsh bestaat in 2020 50 jaar en gaan dat vieren met een aantal mooie concerten en activiteiten. Op 26 januari 2020 vindt wordt een feestmis opgeluisterd in de Theresiakerk met na afloop een “feestbijeenkomst” in de ruimten onder de kerk.  Het koor is een profaan koor (niet kerkelijk). Op 14 maart en 16 mei vinden bijeenkomsten plaats waar de komende periode meer over bekend zal worden.  www.catotsh.nl
Op 7 maart 2020 vindt een concert van het Orkest van de 18e eeuw plaats in de Theresiakerk.   Georganiseerd door het Theater aan het Vrijthof speciaal voor haar abonnementhouders. Een mooie gelegenheid dit concert ook voor de mensen in de buurten onder de aandacht te brengen.  Toegang 10 euro.  Tijdens de pauzes worden frisse consumpties aangeboden. 
Op 13 april 2020 vindt op tweede paasdag een bijeenkomst plaats van de Indonesische gemeenschap in Nederland in de Theresiakerk. Een mis van 12.00 – tot 15.00. En daarna samen genieten met een hapje en een drankje. Wij faciliteren de ruimte en in samenwerking met Athos wordt eten en drinken aangeboden aan de 800 !! aanwezigen.  
Athos is druk doende met het uitbreiden van haar activiteiten in Oost. Onlangs werd het plan gelanceerd om de Kazerne aan de Scharnerweg in fasen te ontwikkelen  tot een woon, werk- en leeromgeving voor anders ontwikkelden en jongeren die niet zelfstandig aan de samenleving kunnen deelnemen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan Wajongers. Gepleit wordt bedrijfstakken als de bouw bij het project te betrekken zodat deelnemers ook in bouwbedrijven bijvoorbeeld relevante werkervaring op doen.   www.athos-maastricht.nl

Wim Knols en Theo Thuis maken melding van het initiatief 1.000 zonnepanelen op het dak van de Theresiakerk en aanpalende gebouwen te plaatsen. Daarmee ontstaat in potentie een Energiecentrale Biesland.   Energie opwekken voor eigen gebruik en gebruik in de buurten.  De stookkosten in de Theresiakerk zijn niet meer te betalen. Met 30.000 euro per jaar moet nu echt naar een andere duurzame oplossing worden gezocht. Warmtepanelen zouden dan op stroom de kerk kunnen verwarmen.   Iedereen wordt uitgenodigd mee te denken over daken met een oriëntatie op oost-zuid, voor het plaatsen van panelen
Om 11.30 wordt de bijeenkomst afgesloten en wordt een ieder bedankt voor zijn inzet en aanwezigheid.    www.theresiakerkmaastricht.nl