3e Bijeenkomst Levende Gemeenschap 23 februari 2019

in de Kennedyschool

De derde bijeenkomst op 23 februari 2019 met 15 deelnemers (8 belangstellenden hebben zich helaas moeten afmelden) vond plaats in de Kennedyschool, waar directeur Marc Houben onze gastheer was. Hij vertelde over de geschiedenis van de school, het leerlingaantal van 530 en meer dan 40 leerkrachten, waarmee de basisschool op dit moment de grootste van Maastricht is. De school werkt nauw samen met Fanfare St.Servatius van Biesland. Resultaat is dat meer dan 65 kinderen nu van leden van de fanfare muziekles op een instrument krijgen. Het kinderkoor van Belfort is onlangs opgeheven, maar men staat open voor nieuwe initiatieven in die richting. Binnen de school zijn verschillende functies geïntegreerd, zoals BSO. Er is bijzondere aandacht voor gezondheidsbevordering bij de kinderen. Voor school is het zoeken naar een evenwicht in al haar taken, omdat er teveel extra taken bij school dreigen te komen. Een en ander leidt tot een levendig debat.

Opbouwwerker voor Mariaberg, Trichterveld, Blauwdorp en Biesland, Petra Debets, werkt vanuit Trajekt mee aan het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken, onder meer door ondersteuning van vrijwilligersactiviteiten, zoals de Voedselbank en het Buurtcentrum. Er is onevenredig veel armoede en laaggeletterdheid in de eerste drie genoemde wijken, waardoor de bovengenoemde activiteiten in een grote behoefte voorziet. Er zijn verbetertrajekten, zoals de Blauwe Loper. Een indrukwekkend verhaal. dat ons leert dat hier voor ons initiatief een wereld te winnen is.

Ook Henk Geelen (Trajekt) vertelt over het Buurttheater Mariaberg, dat 10 jaar geleden is gestart door Trajekt samen met Kumulus, bestemd voor hen die niet (actief) in aanraking komen met Cultuur. Opzet is toneelproducties te maken met de deelnemers aan de hand van dat wat hen bezig houdt, waarbij zij zowel (mede) auteur als ook acteur zijn. Dit is inmiddels een groot succes voor de participanten én het publiek. Inmiddels wordt het initiatief ook uitgerold in Daalhof en WitteVrouwenveld. Vanuit het koor Celebrations wordt een samenwerking geopperd. Henk Geelen zal dit voorstel voorleggen aan de achterban en er dan op terug komen.

Theo Thuis maakt bekend dat de Fanfare St. Servatius op 16 juni 2019 vanaf 14.30 uur een groot concert zal geven in de Theresiakerk b.g.v. h.et 125-jarig jubileum. De opbrengt is mede ten bate van het onderhoud en behoud van het kerkgebouw. Kaarten kosten € 7,50.

Aan het concert zullen het Theresiakoor en Celebration ook hun medewerking verlenen. Een en ander wordt nog uitgewerkt en zal tijdig kenbaar worden gemaakt via de website van de parochie.(www.theresiakerkmaastricht.nl )

Naast dit concert zal er ten bate van de restauratie van het kerkgebouw ook een klimevent worden georganiseerd. De Scouting, bij monde van Richel Craft, heeft belangstelling voor deelname hieraan. Een ander moet verder uitgewerkt worden. Een datum en verdere informatie hierover volgt eveneens via de website.

Theo Thuis is voornemens vanaf het kerkplein wandelingen te organiseren om aandacht te vragen de strijd tegen diabetes en gelijktijdig door beweging ook diabetes te voorkomen. Dit in navolging van een landelijk projekt.

De volgende bijeenkomst wordt vast gesteld op zaterdag 25 mei a.s. van 10.00 uur tot 12.00 uur. Wim Knols biedt als de locatie het verenigingsgebouw van de fanfare aan het Theresiaplein.