4e Bijeenkomst Levende Gemeenschap op 25 mei 2019

te gast bij de Fanfare Sint Servatius

In aanwezigheid van ongeveer 15 deelnemers (helaas hebben 10 belangstellenden zich moeten afmelden) worden wij, na de opening door Theo Thuis, welkom geheten door Wim Knols. Hij vertelt over de totstandkoming van de zaal waarin wij bij elkaar zijn.  Had de fanfare vele jaren zijn home in de achterzaal bij het café waarin nu Prix de Rome is gevestigd, op enig moment moest men daar weg, waarna een zoektocht begon naar een geschikte accommodatie. Na eerst nog wat jaren gebruik te hebben kunnen maken van een schuur achter de woning van Wim Knols, kon de fanfare de gymzaal kopen, waar nu zich het oefenlokaal bevindt. Na een ingrijpende verbouwing, vooral om de zaal geluiddicht te maken, is er een volledig geoutilleerde, prachtige locatie tot stand gekomen, die behalve door de fanfare ook door derden wordt gebruikt (op huurbasis), van een dansclub tot een kookgezelschap. Mede door de perfecte geluidsisolatie, is de verstandhouding met de buurt uitstekend, behalve helaas met één bewoner van de SAM-vestiging naast de fanfarezaal, die om verder onduidelijke redenen al enkele keren de poort op slot heeft gedaan tijdens repetities, waardoor leden van de fanfare, waaronder ook minder validen, opgesloten dreigden te raken; naar een oplossing wordt gezocht (na de vergadering heeft Theo Thuis met Jean Dols weten te regelen dat de fanfare een eigen sleutel van de poort krijgt waardoor het probleem inderdaad opgelost lijkt te zijn; zie daar een concrete invulling van onze gemeenschap).
De fanfare telt momenteel ca. 100 leden. Dat is mede te danken aan de hechte samenwerking met de Kennedyschool, ook deelnemer aan onze bijeenkomsten. Aldus is St Servatius de grootste fanfare van Maastricht en enkele jaren geleden is zij ook uitgeroepen tot de leukste vereniging van onze stad.
Op het relaas door Wim Knols wordt enthousiast gereageerd. Spontaan welt het idee op om op het pleintje tegenover de fanfarezaal iets voor de buurt(en) te organiseren, met de fanfare en anderen. Na enige discussie wordt besloten om na de volgende Bronprocessie, op 10 mei 2020, een marktje te houden  op dat pleintje, waar alle verenigingen en kunstenaars die op enigerlei wijze deel nemen aan de Levende Gemeenschap zich kunnen presenteren, door optredens en in kraampjes. In volgende bijeenkomsten zal hierop worden teruggekomen.
Theo Thuis stelt aan de orde of er wellicht behoefte bestaat aan een andere vergaderdag dan de zaterdag. Besloten wordt voorlopig de zaterdag te handhaven..
Henk Geelen komt terug op de vorige bijeenkomst waar de vraag over samenwerking tussen het Buurttheater en de koren aan de orde is gekomen. Nu is het daarvoor nog te vroeg, maar in een later stadium, bij gelegenheid van een volgende productie, zal dar zeker op worden terug gekomen.  Voor nu vraagt hij aandacht voor de voor iedereen toegankelijke openbare repetitie voor de nu op het programma staande productie, op 30 juni van 16 tot 17 uur, en natuurlijk voor de uitvoeringen daarvan zelf, op 18 t/m 20  en 25 t/m 27 oktober in het Kumulustheater. Een nieuw initiatief waarvoor Henk ook aandacht vraagt is een samenwerking tussen Opera Zuid en Buurtopera Zuid in Malpertuis, een coöperatie tussen amateurs en professionals dus, met centraal het plezier aan zingen.
Ieneke Hermse vertelt dat vanuit de Levende Gemeenschap ook een samenwerking tussen de parochie en Athos tot stand is gekomen, in die zin dat aan Athos is gevraagd om het podium voor het koor in de St Jozefkerk aan te passen. 
Theo Thuis meldt dat de voorbereidingen voor het klimproject meer tijd vragen, waardoor dat dit jaar niet meer gaat lukken. Wellicht is het een idee, dat ook op 10 mei 2020 te organiseren?
Ieneke Hermse  vraagt aandacht voor een optreden op 22 december in Centre Ceramique door het koor Chantee uit Scharn. De toegang is gratis.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan het Voorjaarsconcert op 16 juni a.s. om 14 uur in de Theresiakerk, door de fanfare St Servatius, in samenwerking met de koren van de St Theresia- en de St Jozefkerk. Het programma voorziet in een afwisseling tussen koren en fanfare. Alle koren brengen individueel enkele werken ten gehore, terwijl één werk gezamenlijk zal worden uitgevoerd. De generale repetitie is voorzien voor 5 juni, in de Theresiakerk; daarvoor zal de zijingang (aan de d’Artagnanlaan) open zijn. Halverwege de uitvoering, die al met al ca. 2 uur zal duren, is er een pauze voorzien. Daar zal, uit papieren bekers (om het milieu zo veel mogelijk te sparen), frisdrank worden geschonken, voor €1, -- per consumptie. Wim Knols neemt daarvoor de kas van de fanfare mee.
Het is vanzelfsprekend van eminent belang dat dit concert door velen wordt bijgewoond. Ter vergadering worden afspraken gemaakt over aantallen te verkopen kaarten. Benadrukt wordt dat het zeker niet alleen om de opbrengst gaat, maar minstens zo belangrijk is een volle kerk. Theo zal TV Maastricht benaderen voor extra reclame. De koren nemen ieder (tenminste) 75 kaarten af, waarvoor Theo zich garant stelt, en de fanfare 100. Aan Marc Houben zal worden gevraagd om via zijn netwerk (de school) ook vele kaarten aan de man te brengen, waarbij uitgangspunt is dat de kinderen gratis mogen, als de ouders maar betalen.
Het belooft een mooie dag te worden. Iedereen wordt bij deze opgeroepen, dit bijzondere concert bij te wonen en daarvoor zo veel mogelijk anderen te interesseren.
De volgende bijeenkomst wordt vastgesteld op zaterdag 14 september, weer van 10 tot 12 uur. Denkbaar is dat zij zal worden bezocht door de bisschop, die dan een rondgang maakt door alle parochies in Zuid Limburg. Uiteraard volgt hierover nog nader bericht, als het daadwerkelijk daartoe komt.
Henk Geelen stelt voor, de vergadering dan te houden in Buurtcentrum Mariaberg. Hij vraagt na of die accommodatie dan beschikbaar is. Ook hierover volgt dan natuurlijk nog bericht.
Nu al spreek ik weer de hoop uit, u dan in nog grotere getale te mogen begroeten.
De bijeenkomst wordt om 12 uur beëindigd.