Sint Theresiakerk

In mei 1945 werden in de transepten van de kerk telkens twee gebrandschilderde ramen van de hand van Harrie Schoonbrood geplaatst. De ramen aan de linkerzijde stellen de geboorte van Christus voor en Maria ten Hemelopneming. De ramen rechts tonen Christus aan het kruis, Abraham en Isaak en de verrijzenis van Christus.
Glas in lood ramen Sint Theresiakerk
Glas in lood ramen Sint Theresiakerk
4.jpg
5.jpg
7.jpg
8.jpg
6.jpg
1.jpg
Detail glas in loodraam
Detail glas in loodraam

In de toenmalige meisjeskapel werden in februari 1948 vier kleine glas in loodramen aangebracht naar een ontwerp van Max Weisz. De volgende taferelen zijn hierop afgebeeld. Maria met Kind, Jezus als kindervriend, kinderen bij de intocht van Jezus in Jeruzalem en Jezus n de werkplaats van Jozef.

In de absis zijn zes ramen geplaatst met voor 'de boom der verboden vruchten en de slang'zijn afgebeeld. De vier evangelisten zijn afgebeeld in de vier ramen links en rechts boven het hoofdaltaar. Harrie Schoonbrood maakte deze ramen in 1946.

Naast het altaar zijn er nog vier kleine ramen met symbolen van de eucharistie: een pelikaan, broden en vissen, het Lam met de kelk en korven met brood.

In de sacristie is een uit 1948 daterend raam van Miets Vrijens, voorstellende de priesterzalving. In 1950 maakte Max Weisz acht ramen voor de zijbeuken. In de linkerbeuk zien we de voorstellingen van Adam en Eva , vervolgens Maria Boodschap, de ontmoeting van Maria met Elisabeth en Maria en Jozef op weg naar Bethlehem. In de rechterbeuk zijn afgebeeld Johannes de Doper, Jezus die de blinde geneest, de zalving van Jezus'voeten door Maria Magdalena en Jezus en de Samaritaanse vrouw bij de bron.

De ramen boven het oksaal van het zangkoor zijn ook van Max Weisz en stellen Sint Cecilia en Sint Gregorius voor (1950).

De ramen in de doopkapel zijn van de hand van Harrie Schoonbrood (1942) met afbeeldingen van de zondeval, de ark van Noë, de doop van Christus in de Jordaan, Christus hemelvaart en de doop van de apostelen.

Het door Harrie Schoonbrood gemaakte raam (1945) voor de Theresiakapel werd onherstelbaar beschadigd (1961). In mei 1962 werd een modern non-figuratief raam door dezelfde glazenier geplaatst.

In 1963,'64 en '65 maakte de Maastrichtse Gilles Franssen acht glas in looramen boven de acht ramen van Max Weisz in de zijbeuken.

Ten slotte maakte de Maastrichtse kunstenaar Frans Slijpen in 1984 vier ramen in de zijtransepten, voorstellende de vier elementen. Deze ramen zijn het geschenk van de parochie bij gelegenheid van het gouden bestaansfeest.